Чому і як орендарі перетворюють ставки на калюжі

Чому і як орендарі перетворюють ставки на калюжіВсього в області нараховується майже 1300 ставків, 449 з них - орен­довані. Звичайно, свіжа риба з цих водойм - смачний додаток до нашого столу. Але ж якою ціною потрапляє вона до нас! Село Глиняне Сумського району. Його мешканці скаржаться на те, що підприємець, який взяв у оренду місцевий ставок, геть сплюндрував його. Після того, як восени він у черговий раз спустив з нього воду, аби виловити рибу, ця штучна водойма так пов­ністю і не наповнилася. Результат: береги оголяються, дерева сповзають у став, у якому давно

  вже неможливо скупатися. Колишній сільський пляж знелюднів і заріс бур’янами. А все тому, що горе-орендатор, не маючи відповідних знань про рибороз­ве­дення, захо­дився, було, вирощувати у цьому озері ще й водоплавну птицю. Тож завіз сюди із сусідньої Степанівки до п’ятнадцяти самоскидів зерно­відходів, та ще й гною... Неважко уявити собі, яка риба вигулюється у загниваючій воді.

Як повідомляла сумська преса, громада села вимагає від райдерж­адміністрації розір­вати договір з нерадивим підприємцем, проте ос­тан­ній цього робити не поспішає. Люди звернулися до керівництва області...

Зрозуміло, ми поцікавилися юри­дич­ним підґрунтям здачі сільських ставків в оренду на Сумщині. Як нам розповіли фахівці в облвод­госпі та рибінспекції, здавати водойми в орен­ду у нас почали з 2000 року. Так, Водний кодекс України дозволяє користування водним об’єк­том на умовах оренди, але договір при цьому укладається не на водоймище, а на землю під ним. До речі, в Земельному кодексі (!) не передбачено узгодження щодо цього з управ­лінням екології. До того ж, екологи скаржать­ся, що у правовому полі водокористування можна просто заблукати. Наприклад, кілька років тому Сумська обласна рада затвердила тимчасовий поря­док надання в оренду земе­льних ділянок з розташованими на них вод­ними об’єктами та гідро­спо­рудами, який згладжував протиріччя в зако­но­давстві й сприяв головним чином наповненню бюджету. Проте, на жаль, при підго­товці цього доку­мента не були врахо­вані положення Закону про охорону тваринного світу в плані збере­ження біологічного й ланд­шафт­ного різно­маніття ставків та озер, а також думки місцевих грома­дян сто­совно загаль­ного водокорис­тування.

Також нам розповіли, що сьо­годні, на жаль, у всьому в цій справі превалює економічний інтерес (екологічні та соціальні проблеми, мовляв, якось і колись вирішимо)... Тому ніяких особливих вимог до орендарів, окрім своє­часної плати за оренду, не пред’являють. Роздають ставки будь-кому - без бізнес-плану, без біологічного обгрунтування... Захотів, маєш гроші - бери! А звідси й проблеми: по-перше, у цих руко­творних озерах майже зникла приро­дна риба: окунь, щука, минь, плітка, карась. Орендатори вважають її смітною, виловлюють, спускаючи став, а натомість розводять суто товарну рибу - коропа і товстолобика. По-друге, місцеве населення не-вдоволене: орендарі обмежують, а то й забороняють взагалі загальне користування сільськими ставками. І, нарешті, катаст­рофічно погір­шується санітарний стан водойм, у першу чергу - якість води. Купатись в орендованих ставках стає небез­печно - можна й непередбачену болячку підчепити...

Тож інтенсивне господарювання, що передбачає регулярні спуски ставів для вилову риби, завдає непоправної шкоди біоценозам, які там складалися роками.

Відповідаючи на наші запитання з цього приводу, заступник началь­ника обласного управління охорони навколишнього природ­ного сере­довища Олексій Попов сказав, що скидання води «під нуль» - це завжди шок для місцевої екосистеми. Адже в результаті майже вся флора і фауна водойми гине, і склад природної риби, й без того змінений госпо­дарською діяльністю орендаторів, зазнає непередбачених пере­творень тощо. Як же цього уникнути? На пере­конання начальника Дер­жінспекції в Сумській області Геннадія База­рова, який, до речі, підказав нам взятися за вис­вітлення «ставкової проб­леми», конче необхідно внес­ти ряд суттєвих змін до вже згада­ного тимчасового порядку.

Зокрема, пропонується забо­ронити ски­дання води у ставках площею понад 10 га. А однією з основних вимог до орендаря має стати наступне: узгоджувати ви­ко­ристання природної риби та інших водних організмів з відпо­відними фахівцями, тобто офор­мити режим ведення рибного господарства (на водойму пло­щею понад 10 га) або рибо­водно-біологічне обґрунтування (на такій же площі). Ці документи замов­ляються у відповідних науково-дослідних організа­ціях та виз­начають характер і процедуру рибоводної діяльності: які види риби, в якій кількості і як можна розводити в даному конкретному водоймищі. Також орендатор не повинен перешкоджати загаль­ному водокористуванню, забез­печивши вільний доступ до нього громадянам (купання, плавання на човнах, водопій тварин) на безоплатній основі. А ще вести облік виловленої риби і надавати звіти в органи рибоохорони про обсяги її вилову.

Борис ВЕЙСБЕРГ, член ради Всеукраїнської  еколого-журналістської асоціації (Вежа), м. Суми.

 

ВІДНОВЛЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ – СПІЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Такого висновку дійшла громадська рада при облдержадміністрації під час обговорення гідрологічних проблем річки Псел, системи малих річок та ставкового господарства області.

Представники органів влади, природоохоронних закладів, під­приємств, громадських організацій і науковці висловилися за посилення конт­ролю за виконанням природоохоронного та водоохорон­ного законодавства, необхідність інвентаризації ставкового господарства, виз­начення та впорядкування місць відбору води для поливу та інших потреб.

Районним державним адміністраціям і виконавчим комітетам міських рад рекомендовано провести аналіз виконання суб’єктами господарювання, які використовують ставки, екологічних і гідрологічних вимог та зобов’язати усунути порушення у разі їх виявлення.

«Орендарі не мають забувати про відповідальність за стан орендованих ставків», – переконаний начальник Державної екологічної інспекції у Сумській області Геннадій БАЗАРОВ.

http://state-gov.sumy.ua/