Туберкульоз - це небезпечно

Туберкульоз - це небезпечноІсторія туберкульозу почи­нається з того часу, відколи існує людство. Ще на початку минулих віків туберкульоз «косив» лю­дей та інші живі істоти, зага­няючи їх у могили передчасно. Збудником туберкульозу є мікобактерія туберкульозу (людський, бичачий, пташиний і мишачий тип) Мікобактерії поширені в природі всюди. Вони дуже стійкі до впливу різних фізичних і хімічних фак­торів. Інфікована людина є єди­ним значущим резервуаром міко­бактерій туберкульозу. Мікроорганізми переда­ються від хворої людини до здорової здебільшого повіт­ряним шляхом. Хворі з актив­ною («відкритою») формою ту­бер­кульозу легень створюють під час кашлю аерозоль, і та­ким чином у повітрі утво­рю­ються дуже маленькі часточки, що містять туберкульозні па­ лич­ки. Якщо від хворої людини до здорової потрапляють такі час­точки, то вони майже тран­зитом з вдихуваним повітрям потрап­ляють через головні відді­ли ди­хальних шляхів у легеневі альвеоли.

Таким чином, зараження може відбутися вже після чо­тиригодинного побутового спіл­ку­вання з хворим на тубер­кульоз. Так БК (бацили тубер­кульозу) розповсюджуються,і коли їх стає більше, то вони врешті-решт проникають в орга­нізм, тобто настає інвазія міко­бактерій туберкульозу.

В організм здорової людини від хворої «відкритою» формою туберкульозу потрапляють БК (бацили Коха) під час кашлю (від 10 до 3500 шт.), чхання (від 4500 до 1000000 діаметром 100 мікронів).

Часточки розміром менше 10 мікронів можуть знаходитись в повітрі годинами і здатні потрапляти в альвеоли.

Кожній людині притаманна природна резистентність до туберкульозу, яка залежить від стану імунітету людини.

В організмі людини МБТ роз­множуються, виділяють руй­н­івні для клітин мокроорганізму ендо­токсини, ензотоксини та ензими.

Організм в цей час включає захисні реакції проти тубер­кульозу. Захворіти чи ні, зале­жить від стану нашої імунної системи. Так, із 100% інфіко­ваних туберкульозом людей тіль­ки у 5-10% інфікованих роз­вивається активна й, мож­ливо, заразна форма тубер­кульозу.

Тяжкі умови праці, неповно­цінне харчування, зловживання спиртними напоями, паління, вживання наркотиків, збої в нервовій системі, тяжкі хронічні захворювання й інші – запорука в зниженні імунітету, що від­криває дорогу до розвитку в організмі хворого туберкульозу.

Спочатку хворий відмічає зниження апетиту, схуднення, втому, сухий кашель, який пере­ходить згодом в мокрий (з мок­ротою), нічні потовиділення, зниження працездатності, t до 37,2 -37,5°.

В подальшому, якщо хворий не звернувся до лікаря, тем­пература буде підвищуватися до 38-39°С (звичайні антибіотики і жарознижуючі медикаменти не дають ефекту), з’являється кашель з гній­ною мокротою, задуха, можуть з’явитися кро­во­хар­кан­ня або, навіть, легенева кровотеча.

В такому стані   хворий   звер­тається до лікаря-фтизіатра,   дообстежується рентгено­логіч­но, лабораторно, береться на   облік і госпіталізується в туб-відділення для подальшого комп­ лексного лікування специ­фічни­ми протитуберкульозними пре­па­ратами по стандартному ре­жиму, рекомендованому ВООЗ.

Хворі приймають меди­ка­мен­ти в один прийом вранці під контролем медичного праців­ника.

Після позитивного лікування у відділенні хворий направ­ляє­ться на амбулаторне ліку­вання в туб. кабінет і для по­дальшого нагляду (протире­цидивне).

На завершувальному етапі хворий може бути направлений в санаторій для закріплення позитивних результатів.

Всі протитуберкульозні пре­парати, які видаються централі­зо­вано по лінії МОЗ через Сум­сь­кий обласний протитубер­кульозний диспансер, хворі одержують безкоштовно.

Євгенія АЛЕКСАНДРЮК,

рай. фтизіатр Лебединської

центральної районної лікарні.