Призначення

Призначення3.06.2019 ро­ку начальником станції «Ле­бе­­динська» Акціо­нерного то­в­а­риства «Укр­за­лізниця» ре­­гіо­­на­ль­ної філії «Пів­денна за­ліз­ниця» призначено Окса­­ну   Кукленко. Оксана Юріїв­на здобула професійну освіту в Українському дер­­­­­­жав­­ному університеті за­­­ліз­­ничного транспорту за спеціальністю «Ор­га­нізація перевезень та управління на транс­порті». Також закінчила Хар­­­ків­­ський технікум за­ліз­ничного транспорту за спеціальністю «Ор­га­ні­за­ція перевезень і управ­ління на заліз­нич­ному тран­­­спорті» та Ле­бе­­ди­н­сь­ке медичне учи­ли­ще (лікувальна спра­ва). З 2007 року пра­цювала на залізниці на різних посадах.