Зустріч присвячена 140-річчю від дня народження В. Кричевського

Зустріч присвячена 140-річчю від дня народження В. КричевськогоСтудентське життя в Ле­бе­динському медичному учи­лищі  не обмежується лише навчальним процесом. Воно насичене пізнавальними за­ходами. 16 січня в медучилищі була прове­дена зустріч, при­свячена 140 – річчю від дня народження нашого земляка, ве­ликого мистецт­во­знавця, архітекто­ра, маляра, графі­ка, ав­тора ескізу Гер­ба Украї­ни, ху­дож­ника театру та кіно, пе­да­гога – Василя Кри­­чев­сь­кого. Ініціатором зуст­річі була Г.І. Рудкіна, викладач ук­раїнс­ь­кої мови та куль­туро­ло­гії. Студенти мали змогу поз­на­йоми­ти­ся з почес­ними гос­тя­ми свята – Во­ло­димиром  Крав­­чен­ком, дирек­тором Ле­бедин­сь­кого художнього му­зею імені   Б.К. Руд­нєва, та Іваном Вол­чеком, худож­ником з міста Суми, які розповіли про вели­ке іс­торичне та куль­туроз­навче значення спад­щини Василя Кричевського, україн­сь­кого Леонардо да Вінчі.

Студенти в свою чергу презен­тували власні  пошу­кові роботи.

Проект «Лебединський май­с­тер пензля» представила сту­дентка групи 2мБ Удовиченко Богдана. Багатоетапна проект­на робота  включала в себе соціологічні опиту­вання, ін­терв’ю з працівниками музею, бібліотеки, науковими спів­робіт­никами. Були використані інноваційні технології для робо­ти над відеосюжетом, пре­зен­тацією, брошурами. Із виступу студенти дізналися про жит­тєвий і мистецький  шлях  вели­кого земляка та про творчий феномен родини Кричевських, в якій кожен – художник.

Також зі своїми проектами виступили студентки групи 3мБ  Поліщук Олександра та Скря­біна Катерина, які дос­лід­жували творчість Василя та Федора Кричевських та довели, що весь вагомий доробок Кри­чевського  є безцінним внеском у скарбницю української куль­тури. Він не лише збагатив вітчизняне мистецтво і пер­линою  увійшов у його історію, а й має велике пов­чальне значення для сучасності.

Особливого лі­ризму внесла поезія Марії Кулішенко та пісня «Лебедин» на слова цієї ж поетеси у виконанні Станіс­лава та Богдани Удовиченків.

Завершила зустріч Людмила  Корчменко, заступник ди­рек­тора з нав­чальної роботи  медучи­ли­ща, яка висловила спо­дівання, що ця зуст­річ слугувала  прим­ноженню духов­них і культурних тра­дицій, патріотичному і мо­ральному вихованню студентів, кращому розумінню історії рідного краю.


Станіслав Удовиченко, студент групи 1Б медичного училища імені проф. М.І. Сітенка.