Їздити стали більше

Їздити стали більшеУ січні–вересні 2013р. підприємствами транс­пор­ту міста з урахуванням пе­ре­везень фізичними осо­бами-підприємцями,  пере­везено 12,9 тис.т вантажів, що в 1,6 раза більше, ніж у січні–вересні минулого ро­ку. Ван­та­жо­оборот за сі­чень–ве­ре­снь 2013р. збіль­шився  на 37,5%  і становив   2971,8 тис. ткм. У січні–вересні 2013р. паса­жирсь­ким  транс­­портом  пе­ре­везено 1105,6 тис.паса­жирів та виконано 4458,1 тис. пас. км па­сажиро­обо­роту, що стано­вить відпо­відно 112,1 та 107,0%  до  січня–вересня 2012р.

0,5 відсотка до обласного показника

За даними статистичної звітності станом на 1 жовтня 2013р., підприємствами міс­та, які виконували буді­вельні ро­боти,  виконано робіт на суму 2524 тис.грн., що становить 0,5% до загального обсягу вико­наних буді­вельних робіт в об­лас­ті, та які виконані під­при­ємст­вами, що займаються бу­дів­ництвом інже­нерних споруд, житлових та нежит­лових будівель.

Сергій СЕРГЄЄВ, начальник відділу статистики у Лебединському районі.